Thứ Hai , Tháng Một 30 2023

AdminOT

Van giảm áp DBDS 6 K1X/200-120

Van giảm áp DBDS 6 K1X/200-120 Materialnummer Bezeichnung R900031423 DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBDA 20 K1X/400V R900049822 Van giảm áp DBDS 20 K1X/25-15V R900049957 Van giảm áp DBDS 10 K1X/315-290V R900050405 Van giảm áp DBDS 6 K1X/315P280 R900050807 Van giảm áp DBDS 20 K1X/50-30 R900051071 Van giảm áp DBDS 20 K1X/50P30 R900051241 Van …

Read More »

Van 4WE6E60/EG12N9K4

Van 4WE6E60/EG12N9K4 Material Number Description Max. Quantity Shipment (Business Days) PDF R900561180 3WE6A6X/EG24N9K4 20 / >20 10 / 20 RE23178 R900905662 3WE6A6X/EW110N9K4 20 / >20 10 / 20 RE23178 R978017790 3WE6A6X/EW110N9K4/62 20 / >20 10 / 20 RE23178 R978017740 3WE6A6X/EG24N9K4/62 20 / >20 10 / 20 RE23178 R978017865 3WE6A6X/EG24N9K4/62=CSA 20 …

Read More »

Van 4WE10D5X/EG205N9K4/M

Van 4WE10D5X/EG205N9K4/M Material Number Description PDF R901278770 3WE10A5X/EG24N9K4/M RE23340 R900906473 4WE10C3X/CW110N9K4 RE23327 R900937354 4WE10C3X/CW110N9K4=CSA RE23327 R978910297 4WE10C4X/CG12N9DA RE23327 R978908877 4WE10C4X/CG24N9DA RE23327 R978908696 4WE10C4X/CW110N9DA RE23327 R978911140 4WE10C4X/OFCG12N9DA RE23327 R901354329 4WE10C5X/EG12N9K4/M RE23340 R901278772 4WE10C5X/EG24N9K4/M RE23340 R901278786 4WE10C5X/OFEG24N9K4/M RE23340 R900598925 4WE10D3X/CW110N9K4 RE23327 R900942175 4WE10D3X/CW110N9K4=CSA RE23327 R900594948 4WE10D3X/OFCW110N9K4 RE23327 R900943503 4WE10D3X/OFCW110N9K4=CSA RE23327 R978908826 4WE10D4X/CG12N9DA …

Read More »

Công tắc áp suất HED 8 OH-2X/200K14S

Công tắc áp suất HED 8 OH-2X/200K14S Material Number Description Max. Quantity Shipment (Business Days) PDF R901101698 HED 8 OA-2X/50K14 3 10 RE50061 R901107793 HED 8 OA-2X/50K14/12 3 10 RE50061 R901102706 HED 8 OA-2X/100K14 3 10 RE50061 R901106257 HED 8 OA-2X/100K14/12 3 10 RE50061 R901106512 HED 8 OA-2X/200K14/12 3 10 …

Read More »

Rosemount 3051S1CD4A2A11A1CM5Q4

Rosemount 3051S1CD4A2A11A1CM5Q4 3051DG2A62A1AB4M5K8HR5 3051DP2A22A1AB4M5DFD4HR5 3051DP3A02A1AM5B3I1H2HR5 3051CG3A22A1AM5B4DF 3051CG3A22A1AB4DFK5 3051CD3A22A1AM5B4DFI5 3051CD3A22A1BM5B4DF 3051CD3A02A1AM5E5S5 3051CD3A02A1AM5E5H2B2DFTK 3051CD3A22A1KM6B4DFL4Q4A0229 3051CD3A22A1JI5M5D4HR5B4Q4S2 3051DP3A22A1AM5B4DFHR5 3051DP3A22A1AHR5B4M5E8QT 3051DP3A62A1AB4HR5 3051DP3A23A1AM5B4DFHR5 3051DP3A62A1AB4M5HR5 3051L3AC0TD21AA 3051L3AA0FD21AAM5 3051CD3A22A1AS2M5B4E5 3051CD3A22A1AM5B4E8T1 3051CG3A02A1AFAE5M5T1D4HR5 3051CD3A22A1AM5B4K5 3051DP3A22A1AB4E7M5T1 3051CD3A02A1AH2B2M5E4HR5 3051DP3A22A1AB4M5DFHR5 3051CD3A22A1AM5B4DFI1TK 3051L3AC0TD21AAF1 3051DP3A62A1AM5B4K7HR5 3051DP3A62A1AB4M5K8DFHR5 3051CG4A22A1AM5B4K5 3051CG4A02A1AH2B2M5E5HR5 3051CD4A22A1AM5B4DFK5 3051CG4A22A1AM5B4DF 3051CG4A22A1AB4E5M5TK 3051CG4A02A1AM5K8P1S5Q4Q8HR5 3051CG4A22A1DM5DFI5 3051CG4A22A1BM5B4 3051CD4A22A1BB4DFTK 3051CD4A22A1BM5B4DFI5 3051L4AA09D21ABM5RCD 3051L4AH09D11AAM5RCNTK 3051CD4A02A1AS5 3051CG4A02A1BM5E8S5Q4Q8 3051CG5A22A1AM5B4DFI5 3051CG5A27A1AB4M5E8TK 3051CG5A22A1AM5E5 3051CG5A22A1AM5B4DFTK 3051CD5A22A1AS1B4M5I5 …

Read More »

Rexroth HED 8 OA-2X/100K14

Rexroth HED 8 OA-2X/100K14 R901101698 HED 8 OA-2X/50K14 R901107793 HED 8 OA-2X/50K14/12 R901102706 HED 8 OA-2X/100K14 R901106257 HED 8 OA-2X/100K14/12 R901106512 HED 8 OA-2X/200K14/12 R901107091 HED 8 OA-2X/350K14/12 R901107332 HED 8 OA-2X/350K14KW/12 R901102349 HED 8 OH-2X/50K14 R901102360 HED 8 OH-2X/100K14 R901099808 HED 8 OH-2X/200K14 R901102362 HED 8 OH-2X/200K14S R901101640 HED …

Read More »

Bộ điều khiển HCS01.1E-W0006-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW

Bộ điều khiển HCS01.1E-W0006-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW Material Number Material Description R911325243 HCS01.1E-W0006-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW R911325246 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW R911325245 HCS01.1E-W0013-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW R911331608 HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW R911325247 HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW R911337330 HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW R911328446 HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW R911331611 HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW R911325248 HCS01.1E-W0028-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW R911331185 HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW R911331605 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW R911340386 HCS01.1E-W0028-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW R911328447 HCS01.1E-W0028-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW R911331624 HCS01.1E-W0013-A-02-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW R911332723 HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-L4-NN-FW R911338054 HCS01.1E-W0008-A-03-E-S3-EC-NN-L3-NN-FW R911328445 HCS01.1E-W0008-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW R911339620 HCS01.1E-W0013-A-02-A-CC-EC-NN-L3-NN-FW R911338061 HCS01.1E-W0018-A-03-A-CC-EC-ET-L4-NN-FW R911337561 HCS01.1E-W0028-A-03-A-CC-EC-ET-L4-NN-FW rexroth HCS01.1E-W0006-A-02-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW …

Read More »

Van thủy lực DBDH 6 G18/315

Van thủy lực DBDH 6 G18/315 Van thủy lực R900424159 DBDS10P18/315V Van thủy lực R900424162 DBDS15G18/100 Van thủy lực R900424163 DBDS15G18/200 Van thủy lực R900424165 DBDS15G18/315 Van thủy lực R900424167 DBDS15G18/50 Van thủy lực R900424172 DBDS20G18/200 Van thủy lực R900424174 DBDS20G18/315 Van thủy lực R900424175 DBDS20G18/400 Van thủy lực R900424178 …

Read More »

Card khuếch đại VT-VRRA 1-527-20/V0

Card khuếch đại VT-VRRA 1-527-20/V0 811405060 VT-VRRA 1-527-20/V0 811405063 VT-VRRA 1-527-20/V0/2STV 811405061 VT-VRRA 1-527-20/V0/2STV 0811405095 VT-VRPA 1-527-10/V0 0811405096 VT-VRPA 1-527-10/V0/PV 0811405101 VT-VRPA 1-527-10/V0/PV-RTP 0811405098 VT-VRPA 1-527-10/V0/QV 0811405103 VT-VRPA 1-527-10/V0/QV-RTP 0811405100 VT-VRPA 1-527-10/V0/RTP 0811405076 VT-VRPA 1-527-20/V0/2/2V 0811405064 VT-VRPA 1-527-20/V0/PO-IS 0811405074 VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2/2V 0811405073 VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2STV 0811405062 VT-VRPA 1-537-10/V0 0811405097 VT-VRPA 1-537-10/V0/PV …

Read More »

Bộ lọc Rexroth 2.0040H6XL-B00-0-M

Bộ lọc Rexroth 2.0040H6XL-B00-0-M đại lý 2.0040H6XL-B00-0-M | nhà phân phối 2.0040H6XL-B00-0-M Material Number Description R928007155 1.0018 P10-A00-0-M R928005835 1.0040 H3XL-A00-0-M R928005836 1.0040 H6XL-A00-0-M R928005636 1.0045 G25-A00-0-M R928005639 1.0045 H10XL-A00-0-M R928005672 1.0060 G25-A00-0-M R928005853 1.0063 H3XL-A00-0-M R928005854 1.0063 H6XL-A00-0-M R928005871 1.0100 H3XL-A00-0-M R928005872 1.0100 H6XL-A00-0-M R928005889 1.0160 H3XL-A00-0-M R928005890 1.0160 …

Read More »